Hvordan få innvilget en gjeldsordning

Når det å få gjeldsordning er siste utvei

Det er en rekke faktorer som må oppfylles for at man skal få innvilget en gjeldsordning. Det er viktig å forstå hva en gjeldsordning faktisk er. Man kan godt si at man har en gjeldsordning med broren sin, og betale tilbake gjeld ved å vaske bilen hans. Her snakker vi imidlertid om saker der man har gjeld man ikke klarer å håndtere. Her kan du lese om vilkårene for å få innvilget en slik ordning.

I Norge er det Namsretten, med basis i gjeldsordningsloven, som tar stilling til om vilkårene for å innlede gjeldsforhandlinger er til stede. Har man kommet i situasjoner der gjeld og krav synes å være uoverkommelige, bør man snarest ta grep og sette seg inn i lovene og reglene rundt dette. Jo før man får ordnet opp, jo bedre er det både for økonomien og livskvaliteten. I vanskelige tilfeller, vil en slik ordning kunne innvilges.

Krav for å få innvilget gjeldsordning


Gjeldsordningsloven spesifiserer hvilke forhold som må ligge til grunn, før en gjeldsordning kan innvilges. I korthet er disse de viktigste: Ordningen kan kun innbefatte gjeld knyttet til skyldneren som privatperson. Det betyr at om man for eksempel eier et firma som har gjeld, kan denne gjelden ikke legges til grunn. Skyldneren må være varig betalingsudyktig. I praksis betyr dette betalingsudyktig i 5 til 10 år. Dette vurderes ut i fra to kriterier. Gjelden vurderes opp mot inntektene, eiendom, fremtidige inntekter og eventuell formue. Dersom gjelden er av en slik art at samlede inntekter, formue etc. er betydelig lavere, kan kriteriet vurderes som oppfylt.

I tillegg vurderes inntektene opp i mot hensynet til skyldnerens nødvendige utgifter til livsopphold og bolig. Gjeldsordningen må også ikke virke ”støtende” overfor samfunnet eller andre skyldnere. Dette er et subjektivt spørsmål som vurderes fra sak til sak. Som eksempel, dersom gjelden er knyttet til kriminell virksomhet, vil dette kunne vurderes som ”støtende”. Det siste vilkåret er at søkeren ikke har fått innvilget gjeldsordning før. Dette gjelder også om den tidligere ordningen er blitt opphevet.

Slik går du frem med gjeldsordningen


For å søke om gjeldsordning må du henvende deg til den lokale namsmannen. Der vil du få råd og bistand til utfylling av søknaden. Dersom gjeldsforhandlinger åpnes, vil namsmannen hjelpe med forslag til betalingsordning som fremsettes kreditorene. Dersom forslaget godtas, hjelper som regel namsmannen med gjennomføring av gjeldsordningen. Normalt tar det inntil 6 måneder å få på plass en gjeldsordning. Ordningens betalingsplan varer deretter i 5 år. Hvis forslaget ikke godtas av kreditorer, finnes det muligheter for å få fastsatt en ordning i domstolene.
on 12:00 by Admin |   Edit